มรภ.สงขลา จัดเสวนามนุษยศาสตร์ฯ  ในศตวรรษที่ 21

Spread the love

อธิการฯ มรภ.สงขลา นำทีมเสวนานักมนุษยศาสตร์ยุค 4.0
ดึงประสบการณ์ทำงานปรับรูปแบบการสอน-พัฒนาบุคลากร

 

                มรภ.สงขลา จัดเสวนามนุษยศาสตร์ฯ  ในศตวรรษที่ 21 ระดมสมองผู้ประสบความสำเร็จบอกเล่าประสบการณ์ ตั้งเป้านำแนวคิดพัฒนาบุคลากร ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ฟากอธิการฯ นิวัต” บรรยายคนทำงานยุค 4.0  

 

                ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการเสวนามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ปี 2 : ครูมนุษยศาสตร์ยุค 4.0 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ณ โรงละคร ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับประสบการณ์การทำงานจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งจากอาจารย์ภายใน อาจารย์เกษียณอายุราชการ และจากบุคลากรภายนอกที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งมีแนวทางในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทยยุค 4.0 ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สู่การพัฒนาตนและร่วมพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้นั้น จำเป็นต้องจัดการศึกษาที่ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง

                ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และในยุค 4.0 เป็นความท้าทายของสถาบันการศึกษาในการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมรับกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง บุคลากรของคณะฯ จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรผู้สอน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีคุณภาพและก้าวทันต่อแนวคิดทักษะอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้ขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวอีกว่า โครงการเสวนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน เข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อ ครูมนุษยศาสตร์ยุค 4.0 จากวิทยากร นายจุมพล ทองตัน (โกไข่) ผศ.สดใส ขันติวรพงศ์ นักแปล นางสุจินต์ แก้วเกิด อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย และการบรรยายเรื่อง คนทำงานยุค 4.0 โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา นอกจากนั้น ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมสมองในหัวข้อ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่เหมาะสมในยุค 4.0 นำโดย นายรัชชพงษ์ ชัชวาล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและรองบริการวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics