จังหวัดสงขลา เปิดเรินผ้าลีมาแล สืบสานตำนานเรื่องผ้า

Spread the love

จังหวัดสงขลา เปิดเรินผ้าลีมาแล สืบสานตำนานเรื่องผ้า เป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า 5 จังหวัดชายแดนใต้

            วันนี้ (12 ส.ค. 60 ) ที่เรินผ้าลีมาแล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเรินผ้าลีมาแล พร้อมด้วย นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสหกรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเรินผ้าลีมาแลเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผ้าพื้นเมืองและผ้าบาติกในพื้นที่จึงได้จัดตั้งคลัสเตอร์ผ้าพื้นเมืองและครัสเตอร์ผ้าบาติก เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยมีผ้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อเช่นผ้าเกาะยอและผ้าขาวม้าจังหวัดสงขลาผ้าจวนตาปีจังหวัดปัตตานี ผ้าปะลางิง จังหวัดยะลาผ้าทอ นราธิวาสด้วยความสวยงามและคุณค่าผ้าที่สืบทอดมาช้านาน

นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสหกรรมจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า การรวมกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองและกลุ่มผ้าบาติกเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยตั้งชื่อศูนย์ว่า เรินผ้าลีมาแล ซึ่งเป็นการผสมผสานคำระหว่างภาษาใต้กับมาลายู โดยคำว่า เรินผ้า แปลว่าเรือนผ้า ส่วนคำว่าลีมาแลเป็นภาษามลายูแปลว่าของดี อย่างโดยรวมหมายถึงบ้านหรือเรือนผ้าที่รวมของดีจาก 5จังหวัดใช้แดน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา       แหล่งเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายและแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าบาติก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ก่อให้เกิดประโยชน์และนำมาซึ่งรายได้แก่ผู้ประกอบการในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 ได้รับปีงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา จำนวน 3,000,000บาท ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการตลาดของสินค้าชุมชนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบรอบบริเวณเรินผ้าลีมาแลให้เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลา ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานและได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2560  ซึ่งเรินผ้ามาแลได้เปิดเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบันมียอดจำหน่ายดีขึ้นตลอดมาโดยลำดับ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า เรินผ้าลีมาแล เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจำหน่ายผ้าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผลิตภัณฑ์ BEST OF SONGKHLA ซึ่งเป็นผลิตตภัณฑ์ที่มีการรองรับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของจังหวัดสงขลาให้เพียงพอกับการวางสินค้าจำหน่ายและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics