สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ

สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ
Spread the love

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย  ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคม ลักษณะสกุล อาจารย์ประจำหลักสุตรวิชาวิสวกรรมไฟฟ้าและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยนักศึกษาและคณะทำงาน ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม ณ ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย  ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ

โดยมีตัวแทนรับมอบจากหน่วยงาน นำโดย นายชาญศักดิ์​ สุทธิช่วย ผู้จัดการกองทุนพัฒนา​ไฟฟ้า​ขนอม, นายสุนทร ปานเม่า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลขนอม, พท.เสาวลี​ คุ้มภัย​ แพทย์​แผนไทย​ โรงพยาบาลขนอม และ นายกฤชปณต รณศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทน์

สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย  ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ

ดร.สุพร ฤทธิภักดี กล่าวว่า สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ผลิตและคิดค้นขึ้น ภายใต้โครงการชุมชนชุดต้นแบบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อสร้างชุดต้นแบบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามองค์การอนามัยโลก กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในกระบวนการออกแบบและคิดค้น เป็นการระดมความคิดกันโดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษา โดยใช้หลักการทำงานผ่านระบบเซนเซอร์ แกนเหล็กจะทำหน้าที่กดปุ่มขวดเจลเพื่อจ่ายเจลออกมา โดยที่มือของเราจะไม่สัมผัสกับขวดเจลเลย ลดการสัมผัสและมีความปลอดภัย  โดยภาพรวมเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษานำวิชาความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย “สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้กับองค์ภายนอกและชุมชนได้

สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย  ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย  ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย  ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรม มทร.ศรีวิชัย  ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts