นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองควนลัง

นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองควนลัง
Spread the love

 
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และคณะผู้บริหารชุดใหม่ได้แถลงนโยบาย 
 
 

นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองควนลัง  ซึ่งได้ทีมควนลังก้าวหน้าได้รับการเลือกตั้ง และผ่านการรับรองผลจากคณะกรรมการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้วนั้น ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง  

 

นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองควนลัง

นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลังได้ทำตามนโยบายเดิมและผลักดันงานสำคัญตามนโยบายใหม่ โดยมีนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญ และนโยบายต่อเนื่อง รวม 9 ข้อ 

นโยบายเร่งด่วน 

1.ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

นโยบายสำคัญ

2.นโยบายด้านการสาธารณสุข  โดยจัดตั้งศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองควนลัง โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานเทศบาล

3.นโยบายด้านการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีศักยภาพและความพร้อมในการเรียนรู้ทุกด้าน

4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยจะปรับปรุง ระบบการเก็บภาษีของเทศบาล การหารายได้และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนด้านรายได้ โดยจะจัดสร้างอาชีพใหม่ พัฒนาการสร้างตลาดคนเดิน ต่อยอดการผลิตส้มโอหอมควนลังและอาชีพอื่นของประชาชน

5.นโยบายด้านคุณภาพชีวิต โดยจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองควนลัง 

นโยบายต่อเนื่อง

6.นโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองควนลัง  ให้สวยงาม โดยจัดสร้างแลนด์มาร์ค เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว สร้างสวนหย่อม สวนสุขภาพ ลานกีฬาในชุมชน เป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมให้กับประชาชน

7.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น ขยายถนน คูระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ประปา อย่างทั่่วถึง รวมไปถึงการติดตั้งระบบ CCTV 

8.นโยบายด้านบริหารทำงานแบบมีส่วนร่วม  กับโครงการเทศบาลพบชุมชน  ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลด้วยความโปร่งใส

9.นโยบายด้านสังคมที่ดี และมีความสุข สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนห่างไกลยาเสพติด 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts