มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง

มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง
Spread the love

มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง

 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา แทคทีมโชว์ผลงานโดดเด่นเวทีประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง คว้า 5 รางวัลรวด ด้านวิทยาศาสตร์ฯ นวัตกรรม สังคมศาสตร์ฯ

มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 ผ่านโปรแกรม zoom ผลปรากฏว่านักศึกษา มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ถึง 5 รางวัล ดังนี้

ผลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวมุมีนะห์ ดาละแซง และ นางสาวอารียา ยอหัน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากผลงานเรื่อง การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่เกิดจากเครื่อง X-Lift” ในฝ่ายปิดฉลากของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จำกัด

มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง

ผลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564

1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายซาการียา บัวคง และ นางสาวบัยดูรี สาล่า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลงานเรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่างซิกูวาเพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง

2. ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายพีรณัฐ เตพิริยะกุล นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงานเรื่อง การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ช่วยในการปลอกสายเคเบิ้ล สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท จีทีทรานสปอร์ต 2012 จำกัด อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจ ระดับภาคใต้ตอนล่าง

3. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ นายเจตสรัญ ไหมขาว นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจพื้นที่รอบบริษัทด้วยระบบคิวอาร์โค้ด สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รางวัลชมเชย นางสาวปราณปริยา หมั่นเพียร และ นางสาวฮานาน หวันเต๊ะ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผลงานเรื่อง การลดของเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเวเฟอร์หลอดสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics