ความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์กับแนวทางการปฏิรูป

Spread the love

           สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 100 ปี           โดยเกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกด้วยความสมัครใจและมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งสหกรณ์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินระหว่างสมาชิกที่มีเงินเหลือและสมาชิกที่ต้องการใช้เงิน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสหกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2556 ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ไทยขึ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 21,000 ล้านบาท สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่ขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วน

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการดำเนินการของสหกรณ์ รวมถึงจับตามองปัญหาของระบบสหกรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีการขยายตัวของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีหลัง

แบงก์ชาติจังได้จัดทำบทความเรื่อง “ความเสี่ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์กับแนวทางการปฏิรูปการกำกับดูแล” เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาปัญหาของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ทราบถึงที่มาของปัญหา ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขการดำเนินงานและการกำกับดูแลต่อไป

สามารถติดตามอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ http://bit.ly/2qbc9mE

#แบงก์ชาติ #สหกรณ์ออมทรัพย์ #ความเสี่ยงของระบบสหกรณ์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics