พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร

Spread the love

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560   พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24 และหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 13 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บู่ติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้รับการอบรมฯ จำนวน 2 กลุ่ม รุ่นที่ 24 จำนวน 66 คน รุ่นที่ 13 จำนวน 78 คน วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและความสามัคคี ระหว่างข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจเอกชน รวมทั้ง กากรแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆของกองทัพบกมากยิ่งขึนและพร้อมให้ความร่วมมือกับกองทัพบกในการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต

 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics