กรมทรัพยากรธรณี ระดมความคิดเรียนรู้ธรณีพิบัติ

Spread the love

กรมทรัพยากรธรณี สัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค ในภาคใต้ที่อำเภอนบพิตำ นครศรีธรรมราช
วันที่ (2 มิถุนายน 2560) ที่โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช         นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ มีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรจากรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมระดมความคิดเห็นการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกัน


นายสมบุญ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รายงานถึงการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ว่า กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการจัดการธรณีพิบัติภัย เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสำรวจจัดทำพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในชุมชนของตนเอง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแก่ประชาชนและท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะรับมือกับธรณีพิบัติภัย จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยขึ้น เพื่อจะทำหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายฯ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน อาทิ เหตุการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากอิทธิพลของลมพายุหรือลมมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่าน ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักและตกอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุทำให้เกิดดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่ต้นน้ำลงสู่พื้นที่กลางน้ำ และพื้นที่ท้ายน้ำ นับจากเหตุการณ์ดินถล่ม ที่อำเภอพิปูน เมื่อปี 2531 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200 ราย เหตุการณ์ดินถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี 2549 ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 80 ราย หรือเหตุการณ์ดินถล่มน้ำป่าไหลหลากในภาคใต้ช่วงเดือนมีนาคม เมื่อปี 2554 ตลอดจนเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างหนักเป็นระยะเวลานาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชนในหลายจังหวัด ทำให้โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการจัดการธรณีพิบัติภัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยทั้งประเทศ เนื่องจากพื้นที่เสี่ยงภัยกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค ประกอบกับ ปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนเข้าไปอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ทำให้ชุมชนมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น จึงได้เริ่มดำเนินการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาคขึ้น 4 แห่งทั่วประเทศ คือ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยเกี่ยวกับดินถล่ม จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยตุการณ์แผ่นดินไหว แห่งที่ 3 ที่จังหวัดระยอง เน้นในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่ง และแห่งที่ 4 ในภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอนบพิตำ จะเป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยตุการณ์ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก หลุมยุบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยให้มีองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยเพิ่มขึ้น สร้างแกนนำอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาเป็นตัวแทน และมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการ เฝ้าระวังของชุมชนสู่ชุมชนข้างเคียง และเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยสำหรับประชาชนและสามารถนำไปดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงของตนเองได้
ด้านนายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของธรณีพิบัติภัย ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ทางจังหวัดได้ตระหนักและเป็นห่วงความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นในวันนี้ ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาคใต้ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ที่อำเภอนบพิตำ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์และจุดประกายแนวความคิดการเรียนรู้ด้านธรณีพิบัติภัย ให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยในชุมชนเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
/////////////////
พรรณี กลสามัญ/ภาพ/ข่าว
วีระยุทธ/ภาพ
ส.ปชส.นครศรีธรรมราช /// 2 มิถุนายน 2560

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics