ศอ.บต. ดึงหน่วยขึ้นตรงสังกัด สร้างกระบวนการ “จริยธรรมนำทีม” เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งสู่แนวทางความโปร่งใส

ศอ.บต. ดึงหน่วยขึ้นตรงสังกัด สร้างกระบวนการ "จริยธรรมนำทีม" เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งสู่แนวทางความโปร่งใส

ศอ.บต. ดึงหน่วยขึ้นตรงในสังกัด สร้างกระบวนการ “จริยธรร…

Read More
Verified by ExactMetrics