การอบรมโครงการหยุดข้อมูลลวง…Stop Fake, Spread Facts “ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง”

Facts-story Festival @Songkla โครงการหยุดข้อมูลลวง…Sto…

Read More

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6  จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การเลือกตั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6  กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสโ…

Read More