จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561

Spread the love

จังหวัดสงขลา มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันนี้ (26 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัดโดยกรมการปกครองได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สร้างความตระหนักรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

สำหรับในปี 2561 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่บ้านโคกทัง หมู่ที่ 2 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่บ้านระไมล์ หมู่ที่ 4 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อยและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หัวนอนวัด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics