วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด)

Spread the love

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตระหนักคิดแก่เด็กและเยาวชนพร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในมิติวัฒนธรรม

วันนี้ (21 มิ.ย. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯโดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หน่วยงานจากสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา,   หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา,เครือข่ายวัฒนธรรม, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะครู นักเรียนจาก 4 อำเภอชายแดนใต้จังหวัดสงขลาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 300 คน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข (รักษ์บ้านเกิด) จากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีหลากหลายกิจกรรมและแต่ละกิจกรรมต้องการให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนใต้ ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย มีความตระหนักและสำนึกรักษ์บ้านเกิด โดยหันกลับมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนในชุมชนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ชุมชนมีความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์   ลดความขัดแย้งในชุมชน ทำให้สังคมเกิดความสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ด้านนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในมิติวัฒนธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ดำเนินโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุขรักบ้านเกิดจำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสำรวจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกิจกรรมทำเอกสารเส้นทางประวัติศาสตร์กิจกรรมนำเยาวชนศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทำเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและกิจกรรมสืบสานภูมิมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาสังเคราะห์ข้อมูลเส้นทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยผู้ดำเนินโครงการได้จัดให้มีวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการพิจารณาสังเคราะห์จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนการร่างข้อมูลเส้นทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมองภาพของมิติด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้นและสามารถนำภูมิปัญญาไปถ่ายทอดได้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้พัฒนาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics