มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ

Spread the love

 

 

อาจารย์-นักศึกษา มรภ.สงขลา พาเหรดคว้า 8 รางวัลนำเสนอผลงานวิจั ยภาคบรรยาย-โปสเตอร์ เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิ จัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เครือข่ายภาคใต้ ณ มรภ.ยะลา โดยสามารถคว้า 8 รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ ชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ จากผลงานเรื่องการเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถ่ านกัมมันต์จากเปลือกลู กยางพาราโดยวิธีการกระตุ้ นทางเคมีด้วยกรดไนตริก โดย น.ส.กมลทิพย์ อมรจิริยะชัย ทำวิจัยร่วมกับตน รองชนะเลิศอันดับ 1 ภาคบรรยาย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็ บไซต์ SSL ด้วยชุดเข้ารหัส SHA ในโครงสร้างเว็บแบ่งภาระสมดุ ลแบบกระจาย โดย นายธีรศักดิ์ ยนจำรูญ น.ส.โนรซาฮีระห์ กามะ อ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส ผศ.สารภี จุลแก้ว และภาคโปสเตอร์จากเรื่อง ผลของการใช้กะทิธัญพืชและซู คราโลสต่อการยอมรับทางประสาทสั มผัสของขนมทองพับจำปาดะ โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ น.ส.นาถชนิตร เอี่ยมสุวรรณ น.ส.กุลวดี เกสโร 
                ผศ.ดร.อนุมัติ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั บ 2 ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง 
การประเมินค่าความเป็นอั นตรายทางรังสี ในทรายชายหาดวาสุกรี จ.ปัตตานี โดย อ.มูรณี ดาโอะ อ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณาย นายประสงค์ เกษราธิคุณ ผลงานเรื่อง “Influence of sulphur crosslink type on the strain-induced crystallization of sulphur-vulcanized natural rubbers by in situ synchrotron WAXD” (ภาคบรรยาย) โดย อ.วัชรินทร์ สายน้ำใส ผลงานเรื่อง การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลั งงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภั ฏสงขลา (ภาคบรรยาย) โดย  น.ส.กามารียะห์ สามะ น.ส.ฮัปเสาะ เจะลง อ.ธีระพงค์ คงเกื้อ และ ผลงานเรื่อง ผลของการใช้เนื้อและเมล็ ดจำปาดะต่อการยอมรับทางประสาทสั มผัสของขนมทองพับ (ภาคโปสเตอร์) โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ น.ส.นภาวรรณ เสถียรจิตร์ น.ส.วรัญญา ปัณทุวงศ์ และ รางวัลชมเชย ภาคโปสเตอร์ จากเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมดอกจอกจากแป้งสาคู โดย น.ส.ชุติมา รัตนภูมิ นายศาสตรา สุวรรณรัตน์ และ ดร.สุรีย์พร กังสนันท์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics