กฟผ.นำสื่อมวลชนดูงานในพื้นที่เทพาและร่วมเสวนา

Spread the love

กฟผ. นำสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าเทพาและจัดเสวนา หัวข้อ “จากโรงไฟฟ้าจะนะ สู่โรงไฟฟ้าเทพากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงาน  สร้างความเข้าใจการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้และของประเทศ โดยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินการด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้า่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 ธันวาคม 2559  นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ)   นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.)  นายลือชัย  โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลากว่า 100 คน  ในโอกาสร่วมงานเสวนา หัวข้อ “จากโรงไฟฟ้าจะนะ สู่โรงไฟฟ้าเทพากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการดำเนินงานของ กฟผ. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศและในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนดำเนินงานของกฟผ.ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อความเข้าใจถึงความจำเป็นของโรงไฟฟ้าใหม่และระบบส่งไฟฟ้าในภาคใต้ โดยยืนยันว่า กฟผ.จะมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงานและผลิตไฟฟ้าในมั่นคงเพียงพอ มีราค่าที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคมชุมชนให้อยู่ดีมีสุขตลอดไป  จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการทำปะการังเทียมจากลูกถ้วยเสาส่งๆไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่ได้ใช้งานของ กฟผ. เพื่อให้เป็นบ้านของสัตว์น้ำ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับชุมชน ดูการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง และเยี่ยมชมอุโมงค์ป่าโกงกางที่บ้านคลองควาย และยืนยันว่าดรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดที่อำเภอเทพาของ กฟผ. จะเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชนโดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกด้าน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจะทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลง ระบบไฟฟ้าของประเทศจะมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่และส่วนรวม จะได้ัรับประโยชน์จากโรงไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการมีอาชีพใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำหรับผู้ร่วมเสวนาในตอนเย็นประกอบด้วย นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ) นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) นายณรงค์ ชื่นนิรัตดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics