มรภ.สงขลา ติววิทย์-คณิต นักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Spread the love

มรภ.สงขลา ติววิทย์-คณิต นักเรียน ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

มรภ.สงขลา ห่วงเด็ก ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิ สลามชายแดนใต้ ผลการเรียนวิทย์-คณิตต่ำ จัดติวเข้มด้านวิชาการ เตรียมความพร้อมสอบแข่งขันเข้ าเรียนต่ออุดมศึกษา เชื่อช่วยกระจายโอกาสลดความเหลื่ อมล้ำทางสังคม

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 12-26 มี.ค.นี้ศูนย์วิทยาศาสตร์จะจั ดอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งด้ านวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพื้ นที่ จ.สงขลา จำนวน 60 คน เพื่อให้มีความพร้อมทางวิ ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการเตรียมสอบแข่งขันเข้าเรี ยนระดับอุดมศึกษา และช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่ าวให้สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิ ทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งหลังการอบรมเสร็จสิ้นศูนย์ วิทยาศาสตร์คาดหวังว่านักเรี ยนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฏี และทักษะปฏิบัติในวิชาหลักที่ สำคัญในระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม แล้ว ยังมีคะแนนเฉลี่ยขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นด้วย
                
ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ที่ผ่านมานักเรียนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผลการศึ กษาต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลให้ไม่มีความรู้ ความสามารถที่จะก้าวต่อไปได้อย่ างมีเกียรติภูมิ นี่คือปัญหา ผลชี้วัดเรื่องนี้ปรากฏชั ดเจนในรูปของงานวิจัยจาก สมศ. และสำนักงานการประเมิ นมาตรฐานการศึกษา ที่ประเมินผลการเรียนใน 8 กุล่มสาระวิชา ของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จ.สงขลา พบว่า กลุ่มสาระที่ผ่านการประเมินมี กลุ่มสาระเดียว คือกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึ กษา อีก 7 สาระวิชาไม่ผ่านการประเมินซ้ำยั งติดลบด้วย และยิ่งตอกย้ำชัดเจนกว่านั้นคือ เด็กที่ได้โควตาพิเศษจากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาไปเรียนต่ อในมหาวิทยาลัยถูกรีไทร์เป็ นจำนวนมาก ในส่วนของ มรภ.สงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา นักศึกษากลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ มีผลการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ต่ำลงตามลำดับ ส่งผลต่อการศึกษาขั้นอุดมศึ กษาเป็นอย่างมาก

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา มีภารกิจหลักในการสนับสนุ นการเรียนการสอนทางด้านวิ ทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุ กต์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนทั้ งทฤษฎีและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ รวมทั้งจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้ แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษและนั กเรียนทั่วไปให้กับ ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ร.ร.สวนพระยาวิทยา ร.ร.ตากใบ ร.ร.นราสิกขาลัย และโรงเรียนอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะจั ดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งด้ านวิชาการให้แก่นักเรียนระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics