สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมเยาวชนในหัวข้อ “สื่อออนไลน์เพิ่มพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์คุณรุ่นใหม่”

Spread the love

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดอบรมเยาวชนในหัวข้อ “สื่อออนไลน์เพิ่มพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์คุณรุ่นใหม่” สร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในงานประชาสัมพันธ์

วันนี้ (30 ม.ค.61) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจัดอบรมเยาวชนในหัวข้อ “สื่อออนไลน์เพิ่มพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์คุณรุ่นใหม่”  ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2561 ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างทักษะในงานประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจำนวน 70 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

              เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด 

              สำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ จะเป็นการปลุกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ไห้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงผลร้ายอันเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาระดับชาติ และสามารถใช้สื่อออนไลน์ สื่อโซเชี่ยลมีเดียในรูปแบบต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายเยาวชน รวมถึงสังคมส่วนรวมได้รับทราบถึงโทษและผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไข ไปพร้อมๆกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับ  ประชาชนในประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ในสภาพปัญหา  ตระหนักถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริต คอรัปชั่น และให้พวกเขามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเคร่งครัด

โดยประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาและการบรรยายในหัวข้อบทบาทของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต, Work Shop การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตด้วย Smartphone, กิจกรรม Walk Rally เข้าฐานการเรียนรู้ ปลูกฝังค่านิยม ประการ สร้าง “คนรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต” และเทคนิคการประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อ Social Media (Smartphone/Face book)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics