พิธีปิดโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561

Spread the love

วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   พลเอก จำลอง คุณสงค์ (ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล)  ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการขยายผลพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2561  สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์สำคัญไว้ 4 ประการ คือ

1 ลดความรุนแรงและสนับสนุนแนวทางสันติวิธี

2 ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

3 สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง

4 ประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่รวมทั้งต่างประเทศมีความเข้าใจ และหันมาสนับสนุนแนวทางภาครัฐ

โดยคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ และผลักดันให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อขยายผลในปี 2561 เนื่องจากหมู่บ้านเป็นฐานรากของประเทศ แพ้- ชนะอยู่ที่อยู่บ้านเป็นจุดแตกหักของการแก้ไขปัญหารวมดำเนินงานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือการระเบิดจากภายใน ชึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว เมื่อปี 2560 จำนวน 40 หมู่บ้าน และขยายผลปี 2561 อีกจำนวน 80 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง

2.เพื่อให้หมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่ืองมือในการทำงาน

3.เพื่อให้หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 226 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากนายอำเภอๆ ละ 2 คน รวม 33 อำเภอ รวม 66 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรครู ก.และภาคผู้นำจิตอาสาที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 2 คน รวม 80 หมู่บ้าน 160 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรครู ข. ซึ่งตลอดระยะเวลาการอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ทุกคนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจและมุ่งมั่น เชื่อว่าทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจ ถึงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการลงไปขยายผลในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตาม 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์คนดี มีคุณธรรม / ยุทธศาสตร์อยู่เย็นเป็นสุข / ยุทธศาสตร์อยู่ดี – กินดี / ยุทธศาสตร์อยู่รอดปลอดภัย และยุทธศาสตร์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เชื่อมโยงกับความมั่นคง พัฒนาและสร้างความเข้าใจ ประสานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics