สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรสื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรสื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล
Spread the love

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรสื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document แก่บุคลากร ทต.เกาะแต้ว เผยข้อดีช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ป้องกันความผิดพลาดจากเอกสารสูญหาย ลดกระบวนการทำงานและใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า
 
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรสื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล
 
        เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)   โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล โดยมี ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ โครงการแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล และ พัทลุง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 3 หัวข้อ “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document” จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ Language Lab 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรสื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาชุมชนดิจิทัล
 
         สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดให้กับบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ นำทีมโดย อาจารย์เสรี ชะนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ นายสมศักดิ์ เหลาะเหม และ นางเพ็ญประภา ยีเจ๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรของภาครัฐมีความรู้และทักษะดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมกระบวนการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้กับงาน มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และพัฒนาร่วมกับงานที่ปฏิบัติ รู้เท่าทันสื่อในยุคสังคมออนไลน์ และยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชน ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ต่อไป
 
 
           ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบันหลายองค์กรต้องปรับหรือเปลี่ยนระบบการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยของดิจิทัล และให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้กลายเป็นดิจิทัล โดยเปลี่ยนจากการใช้กระดาษให้เป็น E-Document หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ชนิดต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษได้แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ เครื่องทำลายเอกสาร ฯลฯ และยังลดปัญหาการทำงานที่ล่าช้า หรืองานผิดพลาดที่เกิดจากเอกสารสูญหาย ลดขั้นตอน ช่วยให้การทำงานเอกสารง่าย แม่นยำ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดกระบวนการทำงานและลดต้นทุน บริหารทรัพยากรขององค์กรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics