นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวิดีโอสั้นท่องเที่ยว One Day Trip

Spread the love

นักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ตำบลคูเต่า ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมขนาดย่อม”
คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอสั้นท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip
 
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวิดีโอสั้นท่องเที่ยว One Day Trip
 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นายรัชพล ทองหนู และ นางสาวสุดารัตน์ หมัดหมัน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในนาม “ทีมอิฐดินเผา HSC.SKRU” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการประกวดผลิตสื่อ (คลิปวิดีโอสั้น) ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip” จากผลงาน “ตำบลคูเต่า ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมขนาดย่อม” จัดโดยโครงการเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสุวรรณภูมิศึกษาเชื่อมโยงโลก ภายใต้สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรฯ จัดขึ้น ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
นักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ตำบลคูเต่า ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมขนาดย่อม”คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอสั้นท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip 
      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นายรัชพล ทองหนู และ นางสาวสุดารัตน์ หมัดหมัน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในนาม “ทีมอิฐดินเผา HSC.SKRU” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการประกวดผลิตสื่อ (คลิปวิดีโอสั้น) ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip” จากผลงาน “ตำบลคูเต่า ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมขนาดย่อม” จัดโดยโครงการเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสุวรรณภูมิศึกษาเชื่อมโยงโลก ภายใต้สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรฯ จัดขึ้น ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
     ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม SKRU เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยการประยุกต์ประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม และประมวลข้อมูลจากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร อาทิ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ วิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสังคม วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติเพื่อการสื่อสารสังคม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสังคม และวิชาสื่อดิจิทัลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสังคม ฯลฯ ซึ่งรับผิดชอบการสอนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผศ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์นันทยา ศรีวารินทร์ อาจารย์บัญชา จุลุกุล ผศ.ปิยกุล จันทบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.กัลย์วดี เรืองเดช นักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “ตำบลคูเต่า ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมขนาดย่อม”คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวิดีโอสั้นท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip 
      เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นายรัชพล ทองหนู และ นางสาวสุดารัตน์ หมัดหมัน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในนาม “ทีมอิฐดินเผา HSC.SKRU” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการประกวดผลิตสื่อ (คลิปวิดีโอสั้น) ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม One Day Trip” จากผลงาน “ตำบลคูเต่า ดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมขนาดย่อม” จัดโดยโครงการเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสุวรรณภูมิศึกษาเชื่อมโยงโลก ภายใต้สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรฯ จัดขึ้น ณ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
     ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม SKRU เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยการประยุกต์ประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม และประมวลข้อมูลจากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร อาทิ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ วิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสังคม วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติเพื่อการสื่อสารสังคม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสังคม และวิชาสื่อดิจิทัลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสังคม ฯลฯ ซึ่งรับผิดชอบการสอนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผศ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์นันทยา ศรีวารินทร์ อาจารย์บัญชา จุลุกุล ผศ.ปิยกุล จันทบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.กัลย์วดี เรืองเดช
 
ทั้งนี้ ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม SKRU เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยการประยุกต์ประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม และประมวลข้อมูลจากการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร อาทิ ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ วิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสังคม วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 มิติเพื่อการสื่อสารสังคม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสังคม และวิชาสื่อดิจิทัลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารสังคม ฯลฯ ซึ่งรับผิดชอบการสอนโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ผศ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์นันทยา ศรีวารินทร์ อาจารย์บัญชา จุลุกุล ผศ.ปิยกุล จันทบูรณ์ และ อาจารย์ ดร.กัลย์วดี เรืองเดช
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics