“ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้)

“ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้)
Spread the love

“ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้)

“ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้)

                 วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมสัมมนา “ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้) ณ ห้อง Sky Blue อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช. เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

“ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้) “ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้)

                สอวช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของ University Holding Company เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในระบบนิเวศนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่ม จำนวนบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise) ของไทย สอวช. จึงส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนใน ธุรกิจนวัตกรรมโดยกลไก University Holding Company ผ่านการออกนโยบายและระเบียบต่าง ๆ และเพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระบบนิเวศส่งเสริมผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมในภาพรวมต่อผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ หน่วยงาน อื่น ๆ และผู้เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

“ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้) “ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้)
  • การบรรยาย หัวข้อ “นโยบายและกฎหมายด้านการปลดล็อคระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมไทย” โดย ดร.สิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการ สอวช.
  • การบรรยาย หัวข้อ “กฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้านการปลดล็อกระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมไทย ” โดย นางสาวนิรดา วีระโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช.
  • การบรรยาย หัวข้อ “การจัดตั้งและดำเนินการ University Holding Company” โดย คุณราเมศวร์ ศิลปะพรหม    ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด, CEO บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด, ผู้อำนวยการ CU Innovation HUB และผู้ร่วมก่อตั้ง CU Engineering Enterprise
“ปลดล็อกมหา’ลัย ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมไทย สู่เป้าหมาย 1,000 x 1,000 ร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท” (ภาคใต้)
  • การเสวนา หัวข้อ “การส่งเสริม Startup/Spin-Off จากงานวิจัยและนวัตกรรม”  โดย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ  พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

3) ดร.ธีรพงศ์ ยะทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและผู้ประกอบการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้งบริษัท นาอีฟ อินโนว่า จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด

4) นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย สอวช. และดำเนินการเสวนาโดย นายอานนท์ ตานะเศรษฐ ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย สอวช.

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics