ม.หาดใหญ่ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ม.หาดใหญ่ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Spread the love

ม.หาดใหญ่ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ณ ห้องประชุม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ม.หาดใหญ่ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

วันที่ 15 มีนาคม 25667 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 80 คน เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างจิตสำนึก เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการปรับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และขยายเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ตื่นตัวและมีจิตอาสาในการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมในการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมที่มิชอบในทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก

ม.หาดใหญ่ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร และประธานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้มีจิตสำนึก มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้  ทัศนคติที่ดีในการต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อสร้างเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนในการร่วมป้องกันต่อต้าน รณรงค์ต่อต้านทุจริต เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวแทนของเยาวชนให้มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ สอดส่อง การกระทำความผิดในเชิงทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ม.หาดใหญ่ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างจิตสำนึก เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมถึงการปรับพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมในการต่อต้านทุจริตรวมถึงการขยายเครือข่ายไปยังนักศึกษาทุกระดับ สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ตื่นตัวและมีจิตอาสาในการมีส่วนร่วม ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรม ในการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมที่มิชอบในทุกรูปแบบอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งโครงการมีกิจกรรมต่างๆดังนี้  

  1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างสัมพันธภาพผู้เข้ารับการอบรม
  2. การบรรยาย “การทุจริตคอร์รัปชันกับสังคมไทย และการปลูกจิตสำนึกและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน”
  3. การบรรยาย “คอรัปชั่นในวัยทีน”
  4. บรรยาย “การต่อต้านทุจริตและการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่
  5. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทาง   การป้องกันทุจริตในชุมชนและสังคม (กิจกรรมกลุ่ม)
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics