“Agri Plus Award 2024” จัดกิจกรรม “The Future is Now  กลยุทฑ์การขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล”   

"Agri Plus Award 2024" จัดกิจกรรม "The Future is Now  กลยุทฑ์การขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล"   
Spread the love

คต. จัดประกวด “Agri Plus Award 2024” ชูสินค้านวัตกรรมเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดทางการค้า เน้นผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน

               วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม  2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องหยาดเพชร ชั้น 8 เฟส 1 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและการสัมมนา “The Future is Now  กลยุทฑ์การขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล”     โดยมีนายดวงอาทิตย์  นิธิอุทัย  รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี

              กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Agri Plus Award 2024 เร่งผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตรเข้าสู่ตลาดในไทยและต่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัยใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

              นายดวงอาทิตย์  นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เป็นการจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 3 หลังการจัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องในปี 2019 และปี 2022 ตามสำดับ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งชัน ขยายช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการประกวดครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ถึง 165 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

สำหรับการเสวนา “The Future is Now  กลยุทฑ์การขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากล” มีผู้เข้าร่วมดังนี้

1.นายสมบัติ  รุ่งศิลป์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยนาโน เซลลูไลส์จำกัด

2.นายทรงพล  เนรกัณฐี  นักรังสรรค์แบรนด์และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์

3.ดร.กันตพัฒน์  ธนกุลจีรพัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

4. รศ.ดร.เอกวิภู  กาลกรรณืสุรปราณี  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย โดยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ใช้กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

           สำหรับการประกวด Agri Plus Award 2024 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร(Food In novation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) เกณฑ์การตัดสินนั้นจะพิจารณาจากการพัฒนาสินค้าและอรรถประโยชน์การประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติอื่นๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารการตลาด การดำเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และศักยภาพด้านการค้า (ในประเทศและต่างประเทศ)

           ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล โดยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจะยังได้เกียรติบัตรพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัสในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการโทร. 089-519-5666 ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือFacebook: กรมการค้าต่างประเทศ/apinspire
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณน้ำเพชร มิตรเมฆ โทร. 089 488 3942

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics