การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ
Spread the love

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ  ประดิษฐาน ณ มหารัตรเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพทธะ 5 พระองค์)

 

               วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมพระเทพมุนี (ก.ศรนรินทร์)  วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   ได้จัดการประชุมและแถลงข่าว “โครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ  ประดิษฐาน ณ มหารัตรเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพทธะ 5 พระองค์)

              ด้วยแรงศรัทธาของพุทธบริษัทที่ปรารถนาจะเห็นพระพุทธศาสนา ยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย เป็นที่พึ่งทางใจให้กับอนุชนคนรุ่นหลังสืบไป  จึงได้ร่วมใจกันสถาปนา ” มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์ อริชพุทธะ 5 พระองค์) ”  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของชาวไทยและชาวต่างชาติ  ด้วยเหตุนี้ คณะสงฆ์ นำโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัคตรัง  ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ขึ้น ในวันที่ 9 และ 10 มีนาคม พ.ศ.2567

การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ
การแถลงข่าวโครงการพระธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุ

             โดยในวันที่ 9 มีนาคม จะมีคณะสงฆ์ 1,000 รูป เดินธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ผ่านใจกลางมหานครหาคใหญ่  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนานาชาติจำนวนมาก ได้มีโอกาสร่วมกันต้อนรับคณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้กราบสักการะบูชา พระบรบสารีริกธาตุ  (อันเป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)   ซึ่งมี วัดถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างขวัญก๋าลังใจให้กับชาวพุทธภาคใต้และนานาชาติ อึกทั้งยังช่วยรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงาม  ยังแสคงถึงความเข้มแข็งและพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการรักษาและน้อมนำคําสอนมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม อันจะนำพาความสงบสุขร่มเย็น และความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวเอง สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

            กำหนดการ

   วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม  2567  (อำเภอหาดใหญ่) 

            14.00 น. พิธีเปิดและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ พระธรรมยาตรากว่า 1.000 รูป ณ ลานหน้าพระปรางค์ วัดโคกสมานคุณ

            14.30 น.พระธรรมยาตราเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่มหานครหาดใหญ่

            17.00 น.สิ้นสุดขบวนอัญเชิญฯ ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

  วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม  2567 (อำเภอบางกล่ำ)

            09.00 น.พิธีถวายผ้าป่าฉลองมหารัตนเจดีย์

            11.00 น.พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

            13.30 น.พระธรรมยาตราเคลื่อนขบวนพระบรมสารีริกธานุ ผ่านชุมชน สู่ลานมหารัตนเจดีย์สิริปทุทสวรรค์

           16.30 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตรเจดีย์สิริปทุมสวรรค์

           18.00 น.พิธีจุดประทีปกว่า 10,000 ดวง น้อมฟถวายเป็นพุทธบูชา

           19.30 น.เสร็จพิธี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics