ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”
Spread the love

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา จัดอบรมคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกนักศึกษา “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น” เทียบเชิญวิทยากรให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ หวังช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอย เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) สร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น” ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชมรมจิตอาสา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจำแนกและแยกประเภทของขยะ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย และการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกรณรงค์การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ การนำขยะรีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยจัดการขยะและลดปริมาณขยะให้กับโลกของเรา ทั้งนี้ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือการเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี

การเป็นพลเมืองดี หมายถึง การมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” ดังนั้น การจัดโครงการในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทางด้านการบำเพ็ญประโยชน์ โดยการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับนักศึกษาชมรมจิตอาสา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นำพาองค์กรสู่ความสุขและความมั่นคงของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา

ด้าน นางสาวเขมจิรา  จิรโรจนาเขต ประธานชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศต้องเผชิญ จากการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเติบโตของจำนวนประชากร ทำให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับประเทศไทยจากข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยของปี 2565 มีปริมาณ 25.70 ล้านตัน ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องและขยะมูลฝอยตกค้าง มีปริมาณรวมกันถึง 17.03 ล้านตัน ทุกภาคส่วนจึงพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรีไซเคิล แคมเปญลดขยะ และการพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน รวมถึงมองหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในทางเลือกที่หลายคนนึกถึงก็คือ กระบวนการ “Waste..to Energy” การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงาน เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

 

สำหรับปัญหาขยะใน จ.สงขลา ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั้น เกิดจากการทิ้งขยะ การอุปโภคบริโภค รวมถึงกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้า โรงงาน ไม่มีระบบในการจัดเก็บขยะ แบบคัดแยกขยะ ไม่มีนวัตกรรมการจัดการขยะในชุมชน ตลาด และสถานศึกษา ซึ่ง มรภ.สงขลา เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยะดังกล่าวมาจากสำนักงาน คณะ โรงอาหาร ร้านค้า ร้านอาหารประจำตึก/คณะในมหาวิทยาลัย ที่มีการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก หลอด ให้กับลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ หรือแม้กระทั่งมีเศษอาหารจำนวนมาก ซึ่งไม่มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท และนำขยะไปกำจัดให้ถูกวิธี หรือนำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

 

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญวิทยากร นายนฤดม เพชรทองบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง รู้จักประเภทของขยะ ถังขยะแยกประเภท การจัดการขยะด้วยแนวคิด 7R และฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics