มรภ.สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567
Spread the love

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

มรภ.สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร อดีตอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมราชภัฏสดุดี “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา เพื่อถวายราชสักการะน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ มรภ.สงขลา จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การร่วมกันขับร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง พร้อมฉายภาพพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 การแสดง “ราชภัฏน้อมนำพระบรมราโชบาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีราชภัฏ” ประจำปี 2566 ให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และ นักศึกษาปัจจุบัน พิธีมอบเงินทุนบริจาคเพื่อการศึกษาให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย คุณรังสี รัตนปราการ กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมราชภัฏจิตอาสาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics