“เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9

“เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9
Spread the love

“เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โชว์ผลงานคว้า 6 รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ชนะเลิศแข่งขันทักษะแยกเพศปลา รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาประมง-ผสมเทียมโค- สะบัดแส้

“เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9

 

รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำตัวแทนนักศึกษาของทางคณะฯ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผลปรากฏว่าสามารถคว้ามาได้ 6 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการแยกเพศปลา นายปัญญพัฒน์ เพ็งสุขศรี และ นายณฐพงศ์ สุดเม่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้ประสานงาน อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ และ นายณัฐพล ราชูภิมนต์

“เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นางสาวมุจลินท์ สะหะคะโร

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

“เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9 “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ชื่อเรื่อง “การพัฒนาแคปซูลฟู่เชื้อ Bacillus megaterium ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศลูกผสมเอ๊กซ์ตร้า 390 F1” นายณัฐพงษ์ ร่มสุข นายกฤษฏวัลค์ เพ็ชรจำรัส และ นายวรรณพิศาล สุวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาประมง นางสาวไตรทิศยา ยงค์ และ นางสาวอริสา อาหมัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้ประสานงาน รศ.นฤมล อัศวเกศมณี และ นายณัฐพล ราชูภิมนต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การผสมเทียมโค นางสาวพิมพ์ศิริ แก้วจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์) อาจารย์ผู้ควบคุมทีม น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์

และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันสะบัดแส้ นายภานุพงษ์ รัตนกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์) อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อ.ทวีศักดิ์ ทองไฝ

“เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 6 รางวัลระดับประเทศ แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 9
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics