เปิดแล้วงาน PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase ประจำปี 2567

 เปิดแล้วงาน PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase ประจำปี 2567
Spread the love

 

             วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะของผู้ดูแลโครงการ PSU Hi-FI   ได้มีกำหนดจัดงาน  PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase ประจำปี 2567 ภายใต้งาน SITE 2024 ซึ่งรวมสุดยอดนวัตกรรมจากภาคการศึกษาในภาคใต้และภาคเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ     

            ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาครัฐหรือเอกชน มีการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นิสิต และนักศึกษาที่มีการทำวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม การออกบูธนำเสนอผลงานวิจัย การออกบูธผลสำเร็จของภาคเอกชนในโครงการ การเสวนา รวมถึงการจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัย

            โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย กิจกรรมพิธีเปิด พิธีลงนาม MOU การมอบรางวัลผู้ประกอบการ PSU Hi-FI  ดีเด่น  กิจกรรมการ   Show Case/Success case   จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ การบรรยายพิเศษ และการเสวนาการพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมด้วยแนวคิด Triple Helix รวมถึงงานแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

             จากแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 บนวิสัยทัศน์ที่ว่าการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน พบว่าวิทยาศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นยุคก้าวกระโดดที่ต้องการกำลังคนที่มีความรู้ในหลากหลายด้าน และสามารถผสมผสานกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ให้กับสถานประกอบการ แต่ระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถผลิตกำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการได้ในทันทีภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ทำให้สถานประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้าน การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างเป็นระบบที่เข้ากันได้อย่างพอดี ทั้งในด้านทัศนคติการทำงาน และระบบที่ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะไปพร้อมกันจะสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้

 เปิดแล้วงาน PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase ประจำปี 2567

            ซึ่งเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry Consortium: Hi-FI)  ภายใต้แผนงานย่อย “การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริง (Experiential Learning)” สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

            โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจและรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 20 สถานประกอบการ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนกว่า 30 คน ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประสานงาน PSU Hi-FI อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics