มรภ.สงขลา จัดอบรม “จิตตปัญญาพัฒนาตน”

มรภ.สงขลา จัดอบรม “จิตตปัญญาพัฒนาตน”
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรม “จิตตปัญญาพัฒนาตน” เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ นศ.-บุคลากร มีสติในการดำเนินชีวิต

มรภ.สงขลา จัดอบรม “จิตตปัญญาพัฒนาตน”

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตตปัญญาพัฒนาตน” เตรียมความพร้อมด้านจิตใจนักศึกษาและบุคลากร พัฒนาตนให้มีสติในการดำเนินชีวิต ปูทางสู่ “HAPPY University” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตตปัญญาพัฒนาตน” ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา วิทยากรโดย ผศ.นิตยา ธัญญพานิชย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สร้าง เสริม สุข” HAPPY University มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 300 คน ได้เรียนรู้และร่วมกันพัฒนาตนให้มีจิตใจที่สงบ และมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

สำหรับหลักการของจิตตปัญญาศึกษา มีมุมมอง ความเชื่อพื้นฐานว่า “สรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันหมด มีความเป็นองค์รวม การรู้ที่แท้จริงมาจากภายในของตนเอง และทุกชีวิตมีความกรุณาเป็นพื้นฐาน” มุมมองความเชื่อพื้นฐานนี้นำสู่หนทางแห่งจิตภายใน สภาวะภายใน ความรู้สึกนึกคิด แรงจูงใจ ความต้องการ การฝึกฝนเพื่อการมีสติ ตระหนักรู้เท่าทันสภาวะต่าง ๆ การปล่อยวาง การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับใคร่ครวญ เปิดรับ ผ่อนคลาย วางใจ ซึ่งหนทางแห่งจิตภายในนำสู่วิธีปฏิบัติ เช่น การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อรับฟัง การตั้งคำถามเพื่อสืบค้น การสื่อสารอย่างสันติ สุนทรียสนทนา การมีสังฆะ การดำรงอยู่ร่วมกัน การส่งมอบสิ่งดีงาม ความสุข จิตอาสา กิจกรรมพลังกลุ่ม จิตตศิลป์ การนำพาจิตใจสู่ความสงบ โยคะ ดนตรี ฯลฯ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics