จังหวัดสงขลา ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561

Spread the love

จังหวัดสงขลา ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2561 พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบ   และระบบต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้สูงอายุ

วันนี้ (26 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุม ชั้น ศาลากลางจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาจัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา,ท้องถิ่นอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเทศบาลพนักงานตำบลผู้บริหารสถานพยาบาลแกนนำผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 180 คนเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2561 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์คือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็กและคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ใน ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็ว มีประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุขึ้นย่อมหมายถึงภาระของรัฐ ชุมชนและครอบครัวในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการยังชีพและการดูแลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยที่เหมาะสมที่จะต้องสูงขึ้นตามไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้วยการระดมทรัพยากรทั้งหลาย สร้างบุคลากร ปรับบทบาท หน้าที่และเพิ่มการประสานงานขององค์กร หน่วยงาน พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบและระบบต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมการแก่ผู้สูงอายุที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกมากในอนาคตด้วย

ด้านนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินการด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบ ด้าน คือด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุและด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ผู้สูงอายุ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักรู้ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์       และสามารถจัดบริการสาธารณะประโยชน์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา   23 มี.ค. 61

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics