ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน – ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้

ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน - ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้
Spread the love

ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน – ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้

ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน - ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้

กระทรวงอุตสาหกรรม สสปน. หนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำ จัดงาน SITE2024 มหกรรมงานแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ที่รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากนักวิชาการไปสู่ภาคธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคใต้ในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชั้นสูงของประเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่าย รวมถึงหน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการในภาคใต้ ร่วมกันจัดงาน SITE 2024 หรือ Southern Innovation and Technology Expo 2024 ครั้งยิ่งใหญ่ และครั้งแรกของภาคใต้ ระดมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำมาจัดแสดงในงาน ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 1 – 4 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้”

ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน - ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้

โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและหลากหลายมาก ทั้งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้าสู่สังคมสูงวัย และการรณรงค์เพื่อสร้างความยั่งยืน ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่มีมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ล้ำสมัย โดยเฉพาะใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ พลังงาน ดิจิทัล อาหารและเกษตร และสุขภาพแบบครบวงจร

ดังนั้น การจัดงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม SITE2024 หรือ Southern Innovation and Technology Expo 2024 จึงสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ และอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเน้นงานวิจัย การต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนามาตรฐานให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำในอาเซียนและระดับโลก อันเป็นการเพิ่มความได้เปรียบให้กับประเทศของเรา

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการหนุนสร้างเศรษฐกิจให้มีพลัง เพื่อปักหมุดให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้เข้าประเทศให้เพิ่มขึ้น และยังเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาด้วยการจัดงานแสดงงานแสดงสินค้าและบริการ เพื่อเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและนำเทคโนโลยีไปต่อยอดและเสริมความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไป

          ด้าน ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่นี้เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคม โดยแรงผลักดันที่สำคัญจากการสนับสนุนของบรรดาศิษย์เก่าลูกพระบิดาที่เติบโตก้าวหน้าในภาคธุรกิจชั้นนำทั่วทั้งประเทศไทย ผนวกกับการขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในม.อ. ตลอดจน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ SCEB ที่ได้ขับเคลื่อนงาน SITE2024 ร่วมกับม.อ. อันเป็นการตอกย้ำว่า ม.อ. มีความเป็นเลิศในการผลิตทรัพยากรบุคคลและเป็นแกนหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในทุกมิติ

ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน - ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้

 

          อีกทั้งต้องขอขอบคุณ หน่วยงานสมาคมภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB สปอนเซอร์ภาคเอกชนจากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานภาคีเครือข่ายของทั้งมหาวิทยาลัยและภาคใต้ และผู้ร่วมเข้าร่วมแสดงงานทุกท่าน ที่เห็นถึงความสำคัญและผนึกกำลังเข้าร่วมงานเพื่อให้งานได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ 

          ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงาน SITE2024 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน SITE2024 ครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “Advancing the Southern Frontier : Unleashing Innovation for Sustainable Growth” เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับนักลงทุน SMEs และนักวิจัยผ่านการออกบูธและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำทางด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพแบบครบวงจร อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาได้เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน - ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้

 

รวมทั้งยังเป็นจุดนัดพบที่สำคัญและเป็นประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ภายในงานได้จัดงานสัมมนาในระดับสากล โดยได้เรียนเชิญ Keynote Speaker ระดับประเทศ อาทิ Prof. Dr. Chuen-Jinn Tsai, Institute of Environmental Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan ในหัวข้อ Innovations in monitoring and control of PM2.5 and nanoparticles และ  ศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในหัวข้อ Self-Driving Car Technologies บรรยายให้ความรู้ และเป็นเวทีของนักวิชาการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานด้านวิชาการ เพื่อให้เกิดการต่อยอดเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ต่อไปในอนาคต

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีผู้ให้การสนับสนุนและผู้ประกอบการเข้าร่วมงานชั้นนำ กว่า 90 ราย อาทิ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นต้น และมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม กว่า 214 ราย/ผลงาน เต็มพื้นที่ 15,000 ตร.ม. อีกทั้งโซน Job Fair ซึ่งบริษัทกว่า 47 บริษัทมาเปิดรับบุคลากรคุณภาพเข้าสู่องค์กร ซึ่งคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน จะได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ การค้า การลงทุน นักวิจัย ประชาชน นักศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 12,000 หมื่นคน เกิดรายได้สะพัดในงานด้าน B2C ประมาณ 5 ล้านบาท และด้าน B2B เกิดการจับคู่ธุรกิจและการค้าต่อเนื่องภายใน 1 ปี อีกกว่า 100 ล้านบาท จากการจับคู่ธุรกิจกว่า 150 ราย เกิดการจ้างงานเข้าสู่อุตสาหกรรมกว่า 470 อัตราจ้าง ซึ่งนับว่าเป็นการจัดงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และคาดหวังจะจัดงาน SITE ให้เป็นงานเรือธง (Flag Ship) ของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้าน นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สสปน.มีความยินดีเป็นอย่างมากที่เห็นว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ได้จัดงานSITE2024 ซึ่งเป็นงานที่เกิดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนสามารถเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมิใช่เพียงในจังหวัดสงขลาแต่เป็นในระดับภูมิภาคภาคใต้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเมืองไมซ์ซิตี้ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

ก.อุตฯ เสริม สสปน.หนุน - ม.อ.สงขลา จัดงาน SITE2024  เวทีแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหญ่สุดของภาคใต้

 

ในส่วนของ สสปน.ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับพื้นที่ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจุดหมายปลายทางด้วยความหลากหลายของอัตลักษณ์เชิงพื้นที่นั้นนอกจากจะมีการสนับสนุนการจัดงานแล้ว ยังมีโครงการต่างๆ ที่ เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพและช่องทางทางการตลาดให้กับจังหวัด อาทิ เช่นในปีที่ผ่านมา เราได้มีการจัด FAM Trip และต่อเนื่องจนปี 2567 ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดงาน Hatyai Jazz Festival 2024 กิจกรรมยกระดับงานแสดงสินค้าภูมิภาคสู่สากลร่วมกับสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด MICE bazaar เป็นต้น

สสปน.พร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา และร่วมผลักดันงานแสดงสินค้าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดและกิจกรรมของ M I C E เป็นตัวนำ ในงานนี้เราได้ให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของงบประมาณ การให้คำปรึกษาและแนะนำร่วมวางกลยุทธ์การจัดงาน การวางแผนขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์งานผ่านช่องทางของ สสปน.และเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด ให้สามารถเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใหญ่และดีสุดของภาคใต้ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรม Southern Innovation and Technology Expo 2024 (SITE2024) จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดของงานได้ที่ ศูนย์ประสาน SITE 2024 เว็บไซด์ของงาน https://site.psu.th อิเมล info@site.psu.th และ Facebook.com/SITE2024 หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 080-5479939, 080-5329949

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics