มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นศ. วางรากฐานสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จในการทำงาน

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นศ. วางรากฐานสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จในการทำงาน
 
มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นศ. วางรากฐานสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จในการทำงาน
 
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมนักศึกษามีความมั่นใจในตัวเอง สะท้อนความเป็นผู้นำ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคม
 
 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้แก่นักศึกษา มรภ.สงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา วิทยากรโดย อาจารย์ณัฐกานต์ รัตนพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ในฐานะผู้จัดโครงการฯ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสไปสู่ความสำเร็จในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคม
 
ด้วยเหตุว่า การมีบุคลิกภาพที่ดีนอกจากจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจแก่ตนเอง และสะท้อนความเป็นผู้นำแล้ว การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง คำพูด การควบคุมอารมณ์ การมีทัศนคติเชิงบวกในการแสดงออกอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ยังเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics