เทศบาลนครสงขลา จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม MOU เดินหน้าปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา

เทศบาลนครสงขลา จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม MOU เดินหน้าปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา
Spread the love

เทศบาลนครสงขลา จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม MOU บูรณาการความร่วมมือเดินหน้าปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ได้อีกครั้ง

วันนี้ (30 มกราคม 2567) เทศบาลนครสงขลา กำหนดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ระหว่าง เทศบาลนครสงขลา กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมวีว่า สงขลา โดยมี นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา และ รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการร่วมปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมสนอ่อน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดแห่งแรกของภาคใต้ตอนล่าง จัดแสดงทั้งระบบนิเวศพันธุ์สัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็มของทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งปัจจุบันได้ปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 4 ปี ทำให้โครงสร้างอาคารรวมถึงพื้นที่จัดแสดง และบริเวณโดยรอบอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถเปิดให้บริการได้

ผมและทีมบริหารจึงมีนโยบายในการพัฒนา ฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาแห่งนี้ขึ้นใหม่ ให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อน สำหรับพี่น้องชาวนครสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ตามนโยบายคุณภาพชีวิตดี และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาแห่งนี้ ยังสามารถปรับปรุงซ่อมแซม ฟื้นฟูให้กลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้อีกครั้ง จึงได้ร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงตามแผนฟื้นฟูกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการดูแลสัตว์น้ำและระบบต่าง ๆ ในอควาเรียม อย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะสัตวแพทย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจในการดูแลสัตว์น้ำ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุง ออกแบบพื้นที่ภายในอาคารให้มีความเหมาะสม อีก 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้การปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาสำเร็จลุล่วง สามารถกลับมาเปิดให้บริการเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนของเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว จึงได้มีการทำความร่วมมือในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาวันนี้

ด้วยความตั้งใจและเห็นถึงคุณค่าของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา (Songkhla Aquarium) ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีของพี่น้องประชาชน เทศบาลนครสงขลาจะพัฒนาพื้นที่และสถานที่แห่งนี้ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้กลับมาเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กสำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในบางส่วนได้ปลายปีนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics