ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว นำนศ. ปลูกต้นไม้ สนองพระบรมราโชบายในหลวง ร.10

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว นำนศ. ปลูกต้นไม้ สนองพระบรมราโชบายในหลวง ร.10
Spread the love

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวนำ นศ. ปลูกต้นไม้ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สนองพระบรมราโชบายในหลวง ร.10

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว นำนักศึกษาปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเป็นพลเมืองดี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  นำนศ. ปลูกต้นไม้  สนองพระบรมราโชบายในหลวง ร.10

                 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)  จัดโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียว ณ กองพัฒนานักศึกษาและพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด   กล่าวรายงานโดย นางสาวเขมจิรา  จิรโรจนาเขต ประธานชมรมจิตอาสา   ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การทำกิจกรรมจิตอาสา โดย อาจารย์จิรภา คงเขียว และกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ในบริเวณ 4 พื้นที่ คือ กองพัฒนานักศึกษา พื้นที่หลังป้อมตำรวจ (สามแยกสำโรง) บ้านพักของมหาวิทยาลัย และสระเก็บน้ำ (แก้มลิง) หลังหอพักพัฒน์นรี

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  นำนศ. ปลูกต้นไม้  สนองพระบรมราโชบายในหลวง ร.10 ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ทำโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  นำนศ. ปลูกต้นไม้  สนองพระบรมราโชบายในหลวง ร.10

               อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวว่า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน หนึ่งในนั้นคือการเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี หมายถึง การมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ”

              ดังนั้น การจัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทางด้านการบำเพ็ญประโยชน์ โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์นำพาองค์กรสู่ความสุขและความมั่นคงของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา

             ด้าน นางสาวเขมจิรา จิรโรจนาเขต ประธานชมรมจิตอาสา กล่าวว่า ต้นไม้ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นไม้ได้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคายก๊าซออกซิเจนมาให้เราหายใจในตอนกลางวัน จึงทำให้รู้สึกเย็นสบายเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ และต้นไม้ยังช่วยให้ร่มเงาเวลาที่มีแสงแดดจ้าในเวลากลางวัน

               ทั้งนี้ ในอดีต มรภ.สงขลา เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมาก มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม แต่จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีภัยธรรมชาติ ทำให้ปัจจุบันต้นไม้มีจำนวนลดลง ส่งผลกระทบความสวยงามของภูมิทัศน์และความร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัย ชมรมจิตอาสาเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่นให้กับ มรภ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics