สคร. 12 สงขลา รณรงค์วันราชประชาสมาสัย 2567 ย้ำ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

สคร. 12 สงขลา รณรงค์วันราชประชาสมาสัย 2567 ย้ำ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้
Spread the love

สคร. 12 สงขลา รณรงค์วันราชประชาสมาสัย 2567

ย้ำ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ระหว่างวันที่ 1521 มกราคม 2567 ภายใต้แนวคิด เร่งรัดกำจัดโรคเรื้อน มุ่งสู่การปลอดโรคเรื้อน ปี 2570” เน้นย้ำ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.. 2565  มีผู้ป่วยในทะเบียนรักษาทั้งประเทศ 186 ราย  พบผู้ป่วยรายใหม่  73 ราย สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล ณ 15 ธันวาคม 2566)
มีผู้ป่วยในทะเบียนรักษา 50 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย และพบผู้ป่วยพิการที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ราย ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่อยู่ใน จังหวัดนราธิวาส ราย (พิการ ราย), ปัตตานี 13 ราย (พิการ ราย), สงขลา ราย,สตูล ราย (พิการ ราย) และพบในแรงงานต่างด้าวพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ราย และจังหวัดยะลา ราย

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันราชประชาสมาสัย” สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย 2567 ภายใต้แนวคิด โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ร่วมกันค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  เพื่อได้รับการรักษารวดเร็ว ลดการเกิดความพิการ และเป็นกำลังใจ
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
   

โรคเรื้อน เป็นโรคติดต่อเรื้อรังเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium leprae ติดต่อได้ทางเดินหายใจ โดยการไอหรือจามใส่กัน เชื้อนี้จะทำลายเส้นประสาทส่วนปลาย อาการที่สำคัญ คือ ผื่นผิวหนังเป็นวงด่างสีจางหรือแดงกว่าผิวหนังปกติ บริเวณรอยโรคแห้ง เหงื่อไม่ออก อาจพบขนร่วง รอยโรคจะมีอาการชา
หรือเป็นตุ่มนูนแดง
 ตุ่มแดงไม่คัน จะเป็นเรื้อรังนานมากกว่า 3 เดือน หากใช้ยากินหรือยาทาทั่วไปที่ไม่ใช่ยารักษาโรคเรื้อน แล้วไม่ทุเลาเนื่องจากอาการเริ่มแรกของโรคนั้นไม่มีอาการคันหรือเจ็บปวด จะทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจ คิดว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง จึงไม่รีบรักษาที่ถูกต้อง ทำให้โรคลุกลามเป็นมากขึ้น เกิดภาวะแทรกซ้อนส่งผลให้เกิดความพิการบริเวณ ตา ใบหน้า มือ และเท้าได้

สคร. 12 สงขลา รณรงค์วันราชประชาสมาสัย 2567  ย้ำ โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวถึง กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย 2567 ว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานโครงการงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงเรียนนราสิกขาลัย และโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ หอประชุมร่มไทร โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน มีการให้บริการตรวจโรคผิวหนังและโรคเรื้อน รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้  โดยแพทย์เฉพาะทาง สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2567 เน้นการค้นหาผู้ป่วยในอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา โดย อสม. คัดกรองผู้มีอาการสงสัยโรคเรื้อนเพื่อส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน แจกแผ่นผับโรคเรื้อน แผ่นพับรอยโรค พร้อมตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโรคผิวหนังแก่ประชาชน ผู้มีอาการสงสัยโรคเรื้อนจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาฟรี ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง

เน้นย้ำ หากมีอาการ ผิวหนังเป็นวงด่างสีขาว สีซีดจางหรือแดงกว่าผิวหนังปกติ มีอาการชาหรือผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน รีบพบแพทย์ รักษาหายได้ ไม่พิการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคเรื้อน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics