มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารูปแบบปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารูปแบบปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารูปแบบปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ

“เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” จับมือ “เกษตร” เพิ่มรายได้เกษตรกรชุมชนเกาะแต้ว

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนารูปแบบปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ

           มรภ.สงขลา บริการวิชาการชุมชนเกาะแต้ว จัดอบรมพัฒนารูปแบบปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผนึกกำลังคณะเทคโนโลยีการเกษตร เสริมความรู้เกษตรกรเพิ่มรายได้กลุ่มเลี้ยงโคบ้านสามกอง พร้อมร่วมกันปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมชุมชนต้นแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนเกาะแต้ว ปีที่ 5 กิจกรรมย่อยที่ 2 (อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7, 21 ธันวาคม 2566 วันที่ 7 มีนาคม 2567 และ วันที่ 10-11 เมษายน 2567 ณ กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 3 บ้านสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี ผศ.คุลยา ศรีโยม รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ต.เกาะแต้ว

            ทั้งนี้ ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง ร่วมกับคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองไฝ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมฯ ดังกล่าว โดยมีทีมบริหารกลุ่มเลี้ยงโค นายชัชวินทร์ จันทร์บัญดิษฐ์ นายสุคน เพชรวงศ์ นายเสรี สาเจริญ นายหวันละโห โต๊ะหลีเจริญ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโค นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยทางกลุ่มเลี้ยงโคได้ปรับพื้นที่รองรับการปลูกไว้ 1 ไร่ กำหนดการปลูกมีระยะห่างต่อต้นไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

            อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองไฝ วิทยากรอบรมการพัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารโค กล่าวถึงความสำคัญของหญ้าเนเปียร์ว่า หญ้าเนเปียร์ (Napier Grass) จัดเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกมาก ปลูกง่าย ติดง่าย มีลักษณะลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ ประการสำคัญคือมีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูงมากเมื่อเทียบกับหญ้าชนิดอื่นๆ เมื่อปลูกแล้วสามารถเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี และเก็บเกี่ยวได้นานปีต่อการปลูก 1 ครั้ง

           “นับเป็นเรื่องดีที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารให้กับโคของกลุ่มเกษตรกรชุมชนเกาะแต้ว ซึ่งหญ้าเนเปียร์เป็นหญ้าพันธุ์ดี และเป็นอาหารหยาบที่จะทำให้โคมีการเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลต่อการผลิตที่มากขึ้น เป็นการสร้างกลุ่มให้สามารถอยู่ในระยะยาวอย่างยั่งยืนในเรื่องของอาหาร ลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อ ที่สำคัญ เป็นกิจกรรมที่ชุมชนกับนักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำงานร่วมกัน คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้กลุ่มเลี้ยงโคและชุมชน ม.3 บ้านสามกอง ต.เกาะแต้ว มีความเข้มแข็งและยั่งยืนยิ่งขึ้น” อาจารย์ทวีศักดิ์ กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics