มรภ.สงขลา ติวเข้มอาจารย์-บุคลากร วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม “SROI”

มรภ.สงขลา ติวเข้มอาจารย์-บุคลากร วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม “SROI”
Spread the love

มรภ.สงขลา ติวเข้มอาจารย์-บุคลากร วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม “SROI”

มรภ.สงขลา จัดเวิร์กชอปติวเข้มวิเคราะห์หลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) เสริมศักยภาพบุคลากรฝึกเขียนโครงการวิจัยและโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตอบโจทย์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มรภ.สงขลา ติวเข้มอาจารย์-บุคลากร วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม “SROI”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment (SROI) กล่าวรายงานโดย ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 15 และ 18-20 ธันวาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ เพื่อเสริมศักยภาพให้แก่อาจารย์และบุคลากรของ มรภ.สงขลา ในการเขียนโครงการวิจัยและโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและคุ้มค่ากับทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรร ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

มรภ.สงขลา ติวเข้มอาจารย์-บุคลากร วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม “SROI”

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประเมินผลตอบแทนทางสังคม กรอบคิดและเครื่องมือสําคัญในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม ตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคม

สำหรับใช้ประกอบการจัดทำโครงการวิจัยและโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเขียนโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อ.ดร.จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ และ อ.ดร.พิมใจ พรหมสุวรรณ จากคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา อ.ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ และ อ.ดร.วิทวัส เหมทานนท์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มรภ.สงขลา ติวเข้มอาจารย์-บุคลากร วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม “SROI”

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า การลงทุนทางสังคมมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ด้วยเงินทุนวิจัยที่มีจำกัดทำให้รัฐบาลและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยต้องมั่นใจว่าเงินทุนที่จัดสรรให้แก่โครงการวิจัยต่าง ๆ ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่า ซึ่งการประเมินคุณค่าของโครงการเริ่มจากการประเมินผลผลิต (Output) ตามด้วยผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) อาจกล่าวได้ว่า เป็นการประเมินว่าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐาน จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการประเมินว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน และดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์โดยกลุ่มเป้าหมายใดบ้าง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสนับสนุนการจัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics