มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

         มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน เทียบเชิญวิทยากรให้ความรู้ หวังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความสี่ยงขององค์กร

มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

         หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การเสริมสร้างทักษะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ เมื่อไม่นานมานี้ โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเพสชั่นนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส (PIAS) จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงขององค์กรลดน้อยลง

มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า ความเสี่ยงเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดความเสียหาย ผิดพลาด ฉ้อโกง สูญเปล่า หรือทำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรเบี่ยงเบนไป อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อเงิน ทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ขององค์กร ขวัญและกำลังใจของบุคลากร ความมั่นคงของประเทศ การปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในองค์กร แบ่งตามประเภทความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร

มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน

ดังนั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างทักษะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน” ที่จัดขึ้น จึงมีความจำเป็นสำหรับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มรภ.สงขลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร และเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งตนคาดหวังว่าหลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics