มรภ.สงขลา ผนึกกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ-สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ

มรภ.สงขลา ผนึกกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ-สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ
Spread the love

มรภ.สงขลา ผนึกกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ-สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ เสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพแก่เยาวชนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มรภ.สงขลา ผนึกกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ-สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)พร้อมด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันของเยาวชนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ระหว่างกองทัพภาคที่ 4 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 และ สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

มรภ.สงขลา ผนึกกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ-สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ มรภ.สงขลา ผนึกกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ-สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ

ทั้งนี้ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงาน ทำมีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่รูปแบบการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การรับรู้ข่าวสารส่วนใหญ่มาจากสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่เน้นความรวดเร็ว สั้น กระชับ จึงมักถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ง่าย จนบางครั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีแนวความคิดแบบเสรีประชาธิปไตย กับคนรุ่นเก่าที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม และมีแนวโน้มลุกลามรุนแรงจนอาจก่อให้เกิดปัญหา สร้างความวุ่นวายต่อบ้านเมืองในอนาคต และกระทบต่อสถาบันหลักของชาติได้

มรภ.สงขลา ผนึกกองทัพภาคที่ 4-ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานฯ-สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ

กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 และ มรภ.สงขลา จึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีทักษะวิศวกรสังคมกับเยาวชนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการขับเคลื่อนจากภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญ คือ หน่วยทหารในพื้นที่สถาบันการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานทุกระดับ โดยให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยทหาร นิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ภาคใต้ และจิตอาสา 904 เป็นกำลังสำคัญในการสื่อสาร ถ่ายทอดอุดมการณ์ความรักชาติ ส่งเสริมการมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นน้องเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในลักษณะพี่น้อง

สำหรับการสนับสนุนในเชิงนโยบายและการดำเนินการของ มรภ.สงขลา เป็นการดำเนินการต่อเนื่องว่าด้วยเรื่องนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่กำหนดให้การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับนักศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลเมืองคุณภาพตามคู่มือการสอนรายวิชาทั่วไป วิชาพลเมืองคุณภาพ ของ อว. โดยร่วมมือกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยทหาร และจิตอาสา 904 ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4

นอกจากนั้น ยังส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา โดยร่วมมือกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยทหาร และจิตอาสา 904 ของ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 ร่วมเป็นวิทยากร และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพของเยาวชน และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยร่วมมือกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยทหาร และจิตอาสา 904 ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics