สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ

สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ
Spread the love

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน  2566 ณ โรงแรมญันนะตีย์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา      มูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)  ได้ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ  โดยมี นายไฟซอล  สะเหล็ม  ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

 โดยมีอาจารย์ฮาซัน  หะยีมะเย็ง  ที่ปรึกษามูลนิธิสร้างสุขมุสลิม (สสม.) กล่าวเปิดงาน พร้อมตัวแทนเกษตรอำเภอจะนะ จ.สงขลา ตัวแทน เครือข่าย ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนเครือข่ายลูกหลานผู้ปลูกยาสูบ เข้าร่วมประมาณ 80คน

สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ
สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ

โครงการ “ชุมชนสดใสไร้ยาสูบ” เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญกับทั้งอุปสงค์และอุปทาน หรือทั้งฝั่งผู้สูบและผู้ปลูก แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ควบคู่กัน คือ

1) ยุทธศาสตร์ลดอัตราการสูบบุหรี่ ใช้กระบวนการ “เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน” ที่ให้ความสำคัญกับการเลิกบุหรี่ด้วยคนในบ้านเอง ผ่านกลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ในชุมชน  ภายใต้คำขวัญ “เลิกบุหรี่บ้านละคน”

2) ยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพิงยาสูบ ที่มุ่งเน้นให้ผู้นำศาสนา (ทุกศาสนา) และแกนนำเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดพื้นที่การปลูกยาสูบ

 3) ยุทธศาสตร์สื่อสารต้านยาสูบ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อดิจิตอลซึ่งมีต้นทุนต่ำ ต่อกรกับข้อมูลลวงและนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสำคัญของการลดการพึ่งพิงยาสูบ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดตอนการสืบทอดอาชีพไร่ยาสูบในพื้นที่โครงการ

สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ

การเปิดเวทีในวันนี้ เจตนาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในชุมชน หลักจากที่แต่ละชุมชนได้ขับเคลื่อนในพื้ที่มาเป็นเวลาเกือบสองปี ทั้งยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและความตั้งใจร่วมกันในการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่และลดพื้นที่ปลูกยาสูบ โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อร่วมพัฒนาให้เกิดกลไก สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในสังคมไทยอย่างยั่งยืนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน  ที่จะช่วยกันสะท้อนปัญหาจากการทำงาน เสนอแนะแนวทาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในบรรยากาสที่สร้างสรรค์ นำไปสู่การปรับปรุงการทำงานและการพัฒนาการขับเคลื่อนงานให้ดียิ่งขึ้นทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบาย

สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ

นอกจากนี้ยังได้จัดเวทีเสวนาสถานการณ์และทิศทางของชาวไร่ยาสูบ โดยมี

1.นายอาซราน  เต๊ะสอ  ตัวแทนเกษตรอำเภอจะนะ

2.นายอะหมัด  หลีชาหรี รองผู้อำนวยการ ร.ร.สมบูรณ์ศาสน์  ตัวแทนเครือข่ายชาวบ้านแคเหนือ อ.นาทวี

3.นายยาโกบ  เสนอภพ  ผู้จัดการ ร.ร.ดีนูลอิสลาม และนักวิชาการอิสลาม

4.นายพิเชษฐ์  เขียดนิล ตัวแทนลูกหลานผู้ปลูกยาสูบบ้านไร่เหนือ อ.กงหลา จ.พัทลุง

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics