คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa”

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa”
Spread the love

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa” พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย บริการวิชาการ ส่ง นศ. สาขาสุขภาพและความงามฝึกสหกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa” ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน ส่งนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงามฝึกปฏิบัติงานสหกิจ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายบุรี Wellness & Spa นำโดย นายธนภณ กันตังกุล ผู้ประกอบการนายบุรี Wellness & Spa ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และใช้ทรัพยากรร่วมกันในการวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน สหกิจศึกษา ตลอดจนความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ จึงนำมาสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa” คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa”

1. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้จัดการและผู้ให้บริการจากสถานประกอบการ ร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัยหรือปัญหาพิเศษร่วมกัน สามารถใช้ศักยภาพของหน่วยงานร่วมกันได้ในขอบเขตที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน เช่น การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การใช้สถานที่ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “นายบุรี Wellness & Spa”

2. ด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการ และสถานประกอบการมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3. ด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ที่มีความรู้ความสามารถ ให้สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ได้ทุกปีการศึกษา และสถานประกอบการยินดีรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อเรียนรู้การทำงานในตำแหน่งผู้ให้บริการ (Spa therapist) หรือ พนักงานต้อนรับ (Receptionist) หรือผู้จัดการสปา (Spa manager) จากหลักสูตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือและยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่าย

4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics