มรภ.สงขลา ถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ กิจกรรม “นวการลากและระบาย”

Spread the love

มรภ.สงขลา ถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ กิจกรรม “นวการลากและระบาย”

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ กิจกรรม “นวการลากและระบาย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ หวังสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ประยุกต์สู่การเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์

มรภ.สงขลา ถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ กิจกรรม “นวการลากและระบาย”

เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศน์ศิลป์ กิจกรรม “นวการลากและระบาย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และคณะวิทยากรรศ.เลิศ อานันทนะ ข้าราชการบำนาญ, ผู้เชี่ยวชาญศิลปะเด็กและเยาวชน ดร.พิบูลย์ มังกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา มรภ.นครปฐม และ นายมณเฑียร เรียบเรียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอนคาวิทยา จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ด้านศิลปกรรม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวคิด เทคนิค แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และไปประยุกต์สู่การเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนั้น ยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

มรภ.สงขลา ถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ กิจกรรม “นวการลากและระบาย”

การจัดโครงการในครั้งนี้มีที่มาจากมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ร่วมกับกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศน์ศิลป์ ในกิจกรรม “นวการลากและระบาย” วิทยากรคือ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) โดยจัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติสัญจรไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มีการเรียนการสอนในสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในสาขาทัศนศิลป์ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ มรภ.สงขลา ในเรื่องการส่งเสริม ทำนุและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่า โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ มีความสอดคล้องด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชา ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนผู้มีความรู้ด้านศิลปกรรมร่วมสมัย จึงเป็นที่มาของโครงการอบรมเชิงโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศน์ศิลป์ ในกิจกรรม “นวการลากและระบาย”โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านทัศนศิลป์ร่วมสมัย นอกจากนั้น โครงการนี้ยังสอดคล้องกับจัดการเรียนการสอนและการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม และประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายและทำกิจกรรมหรือโครงการความร่วมมือทางด้านศิลปะและด้านต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปกรรมในระดับอุดมศึกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics