มอ.ร่วมภาคีเครือข่าย จัด การเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566”

มอ.ร่วมภาคีเครือข่าย จัด การเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566"
Spread the love

การเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566”
(ฝ่าวิกฤติน้ำ ร่วมใจแก้ปัญหา พัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน)

มอ.ร่วมภาคีเครือข่าย จัด การเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566"

           วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 8:30 – 15:30 น.  ณ ห้องตะวันจันทรา โรงแรม เอส หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    รองศาสตราจารย์  ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานในพิธีเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ   ผู้แทนจากชุมชนต่าง ๆ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

มอ.ร่วมภาคีเครือข่าย จัด การเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566" มอ.ร่วมภาคีเครือข่าย จัด การเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566"

          ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  โดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม  ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี  อันเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2531 พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ รวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

มอ.ร่วมภาคีเครือข่าย จัด การเสวนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 14 ปี 2566"

          ดังนั้น จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ประจำปี 2566” (ครั้งที่ 14) มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมือง คอหงส์ เทศบาลเมืองคลองแห และเทศบาลเมืองควนลังแบบบูรณาการ  เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการลดความเสี่ยงเพื่อรับมือ ปรับตัว และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม และเพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือน้ำท่วมจังหวัดสงขลา ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภายใต้หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตน้ำ ร่วมใจแก้ปัญหา พัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”           โดยมี  รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   คุณสมภพ  วิสุทธิศิริ  ศูนย์อุตินิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  คุณวิไลรัตน์  เคหะเสถียร  ศูนย์ ปภ. 12 สงขลา  คุณพัฒศักดิ์  แก้วชูแสง  สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 8  คุณอรรคพล  ผ่องสุวรรณ  โครงการชลประทานสงขลา คุณสมโชติ  พุทธชาติ  มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้ฯ  ผศ.ดร.ธนันท์  ชุปอุปการ  ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และคุณบัญชร  วิเชียรศรี นักจัดรายการวิทยุ มอ. ผู้ดำเนินรายการ

        นอกจากนี้ยังมีการบรรยายการตั้งรับ ปรับตัว ทำอย่างไรให้การรับบือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติเป็นเรื่องของทุกคน โดย คุณอภิชญา  โออินทร์  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (undp) 

       และการบรรยาย ผลกระทบจาก Climate Change ต่อปัญหาการเกิดน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ โดย คุณวุฒิชัย  แพงแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม การมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics