ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5
Spread the love

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม

ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้  ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์อาสาสมัคร จัดงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5 Youth Volunteer Forum พลังเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคม แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนผ่านการทำงานอาสาสมัคร ทั้งในเรื่องการจัดการงานอาสาสมัคร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 66

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้  ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5

ผศ. ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมอาสาสมัครที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าเยาวชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ผ่านมา เยาวชนจากหลายโรงเรียนได้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกับทางศูนย์อาสาสมัครเพื่อเข้าไปหนุนเสริมการทำงานแก่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

ศูนย์อาสาสมัคร ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เห็นความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัครแก่เยาวชนผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรมจิตอาสาภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง 4 ครั้ง และในปีนี้เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีของมหาวิทยาลัย จึงขยายแนวคิด ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ไปยังกลุ่มเยาวชน ให้เห็นความสำคัญของการทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมืออาชีพ

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้  ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5

ภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลังอาสาสมัครเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย นางสาวธิดาพร เสาวนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Special talk “เยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมอย่างยั่งยืนผ่านประสบการณ์งานอาสาสมัคร” โดยตัวแทนเยาวชน และตัวแทนองค์กร การเสวนาห้องย่อย ในประเด็นที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานจิตอาสาของเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมจิตอาสาทั้งในระดับโครงการของนักเรียน นักศึกษา และระดับโรงเรียน กิจกรรม workshop จากเครือข่าย เพื่อการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครอย่างมืออาชีพ กิจกรรมแสดงสร้างแรงบันดาลใจ จากคณะละครปู๊นปู๊น และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้  ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้ระบบงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาให้แก่บุคลากรและเครือข่ายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษา การฝึกอบรม การจัดการองค์ความรู้ การบริการวิชาการ การบริการสังคม การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลการวิจัย ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม วิธีการและแนวทางการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบงานงานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้  ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5

หวังว่ามหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5 จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัคร เห็นความสำคัญของการดำเนินงานอาสาสมัคร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือของเครือข่ายการทำงานอาสาสมัครในระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 17 Partnership for the goals การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics