นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
Spread the love

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมโครงการ แข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ได้แก่
 
.🏅นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ นำทีมโดย นางสาวปรีดารัตน์  ปิ่นจินดา อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี #ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันผลงานนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech)
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย
 
🏅นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ นำทีมโดย นางสาวกมลทิพย์ พรหมรุ่ง อาจารย์ผู้ควบคุมอาจารย์วรางคณา เทพนิมิตร #ได้รับรางวัลชมเช แข่งขันผลงานนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร (Food Tech)
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics