อบจ.สงขลา แถลงข่าวโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล

Spread the love

อบจ.สงขลา แถลงข่าวโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (Transit Oriented Development : TOD)

สถานีคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สนับสนุนประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหาจราจรของเมืองหาดใหญ่

เมื่อวันที่ (4 ส.ค. 66) ที่ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวและประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (Transit Oriented Development : TOD) สถานีคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้ที่สนใจลงทุนในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อบจ.สงขลา แถลงข่าวโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล อบจ.สงขลา แถลงข่าวโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล
อบจ.สงขลา แถลงข่าวโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (Transit Oriented Development : TOD) สถานีคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา          เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ที่ดำเนินการศึกษา   และผ่านการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (EIA)           ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์  โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงจะเข้าสู่การสรรหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อไป โดยคาดว่าจะผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในปี พ.ศ. 2567

สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (Transit Oriented Development : TOD) สถานีคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล โดยจะเป็นการพัฒนาในพื้นที่ของกรมธนารักษ์ที่มีศักยภาพ

ด้าน ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า ในส่วนของภาพรวมเบื้องต้นของโครงการที่ผ่านมาเมืองหาดใหญ่มีปัญหาจราจรเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเราไม่สามารถทำให้เกิดการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้ ก็จะเกิดปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต้องผลักดันนโยบายที่จะทำให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้พี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้านั้น จำเป็นที่จะต้องมีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง และเป็นจุดศูนย์รวมผู้โดยสารให้มีทางเลือกในการเดินทางต่อได้ เช่น รถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ หรือรถส่วนตัว เพราะรถไฟฟ้าจะไม่สามารถส่งถึงที่หมายได้ คนก็จะใช้รถไฟฟ้าน้อยลง และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าก็มีคุณูปการสาคัญ คือ เพื่อดึงดูดคนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และสร้างรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำไปลดต้นทุนจากการลงทุนของภาครัฐและสามารถดำเนินโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะและมีกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น พื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับการดำเนินการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น ในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ จะทำให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยจะเกิดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสาธารณะของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ , เกิดการพัฒนาเมืองที่กระชับ และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ ผสมผสานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับคุณภาพชีวิตและกระตุ้น เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดให้มีการแถลงข่าวโดย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้จัดการโครงการ และนายกานต์ พัชราวนิช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน

อบจ.สงขลา แถลงข่าวโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล
อบจ.สงขลา แถลงข่าวโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล

หลังจากนั้น เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดย ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้จัดการโครงการ , นายกานต์ พัชราวนิช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน, ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ สถาปนิกโครงการ ,รศ.ดร.รมิดา พัชราวนิช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผศ.ทรรศนะ บุญอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและจราจร โดยมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics