มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  TSU Student Service Center

Spread the love

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  TSU Student Service Center

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  TSU Student Service Center

               วันที่ 3 กรกภาคม 2566 มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) TSU Student Service Center โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์   อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดศูนย์ ฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีทีมผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนองค์การนิสิต เข้าร่วมในพิธี

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  TSU Student Service Center

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ช่อมณี ผู้ช่วยธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ ในฐานะทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) TSU Student Service Center ให้ข้อมูลว่า “มหาลัยไม่ได้มีหน้าที่แค่สอน แต่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ” เพื่อเตียมพร้อมบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีทักษะและมีความพร้อมรับกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว(disruption)

             การสร้างระบบนิเวศเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (citical thinking) และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (complex problem solving) และการมีส่วนร่วม (collaboration) ตลอดจนทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills) จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยหนึ่งในแพลตฟอร์มที่จะดำเนินการตามกลยุทร์ ได้แก่ การจัดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) คณะทำงานพิจารณาจัดตั้งศูนย์ให้บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งขับเคลื่อนโดยฝ่ายวิชาการฝ่ายคลังและทรัพย์สิน และฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งวัตถุประสงศ์การดำเนินงานของศูนย์ เพื่อการให้บริการนิสิตแบบ One Stop Sevice แก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อาทิเช่นการให้บริการด้านทุนการศึกษา การเกณฑ์ทหาร การผ่อนฝันทหาร ปริการหอพัก การให้บริการการลงทะเบียน การชำระค่าเทอม การจัดหางานระหว่างเรียน ตลอดจบบริการให้คำปรึกษา ซึ่งศูนย์ให้บริการนิสิต TSU Student Service Center ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จและได้เปิดทดลองระบบการให้บริการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา มีนิสิตเข้ามารับปริการเบื้องต้น 150 ชาย

             ภายหลังจากพิธีเปิดศูนย์ให้บริการนิสิต TSU student Senvice Center รองศาสตราจารย์ คร.ณรพงศ์  จิตรนิรัตน์ อธิการบตีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทีมผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเขียนการ์ดแสดงความยินดีและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการนิสิต TSU Student Service Center TSU Student Service Center

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics