ม.ทักษิณ ร่วมเสริมภาคีหุ้นส่วนการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ม.ทักษิณ ร่วมเสริมภาคีหุ้นส่วนการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Spread the love

ม.ทักษิณ ร่วมเสริมภาคีหุ้นส่วนการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง และคณะทำงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมหารือกับคุณมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านประสานความร่วมเพื่อการพัฒนา  สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างหุ้นส่วนเครือข่ายการทำงานกับโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง ปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 1 : การขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหุ้นส่วนการทำงานกับ UN กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ภูมิภาค และเครือข่ายระดับนานาชาติ

ม.ทักษิณ ร่วมเสริมภาคีหุ้นส่วนการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง ปีที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นโครงการที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับภาคีทั้งท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้คนจนในพื้นที่ดำเนินการนั้นสามารถพึ่งพาตนเอง วิเคราะห์ต้นทุนและศักยภาพด้านอาชีพ โดยมีเป้าหมายให้คนจนกลุ่มเป้าหมายนั้นหลุดพ้นจากความยากจน  มีหลักการคือการสร้างระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยมีการวางระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประเมินปัญหาและติดตามคนจนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการสร้างระบบช่วยเหลือทั้งในแบบสงเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และระบบการสร้างการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics