เทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

Spread the love

เทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
 
 
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (ภาคใต้) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ (ภาคใต้) ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามรูปแบบ/กระบวนการในด้านต่างๆ โดยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ในครั้งนี้เทศบาลเมืองคอหงส์นำเสนอบริบทเมืองทั้ง 4 ด้าน และผลงานที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่
1.ผลงานเด่นด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ชื่อโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ โดยตัวแทนหมู่บ้านนำร่องการจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้านทานตะวัน
2.ผลงานเด่นด้านคนมีสุข ชื่อโครงการงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคอหงส์ โดยที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
3.ผลงานนวัตกรรมการพัฒนาเมือง ชื่อโครงการแอพพลิเคชั่นคอหงส์ Smart ซิตี้ โดยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในการพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์
——————————-
ภาพ : นายปัณนธิศณ์ ธีรศิธนวงศ์
ข่าว : น.ส.จุฑารัตน์ ชุมมณี
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics