ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมสมรรถนะครู ยกระดับคุณภาพ รร. ขนาดเล็กสังกัด สพฐ.-รร. กองทุนการศึกษา

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมสมรรถนะครู ยกระดับคุณภาพ รร. ขนาดเล็กสังกัด สพฐ.-รร. กองทุนการศึกษา
Spread the love

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมสมรรถนะครู ยกระดับคุณภาพ รร. ขนาดเล็กสังกัด สพฐ.-รร. กองทุนการศึกษา

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะอ่านออกเขียนได้ เสริมสมรรถนะครู ยกระดับคุณภาพ รร. ขนาดเล็กสังกัด สพฐ.-รร. กองทุนการศึกษา

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เสริมสมรรถนะครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนกองทุนการศึกษา กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้” ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2566 และ วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ครูในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการอ่านเขียนสำหรับเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. และโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามความต้องการของโรงเรียน รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียน

                ทั้งนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก มรภ.สงขลา ให้จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสาระภาษาไทย ซึ่งหลักสูตรภาษาไทยเล็งเห็นว่าการพัฒนาเสริมสมรรถนะของครูผู้สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ให้ครูมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด้านการอ่าน การเขียน และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ และสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น รวม 58 คน

                ที่ผ่านมาคณะทำงานคณะครุศาสตร์ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ คณะครุศาสตร์ยังจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และเติมเต็มเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากทางคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ครูผู้สอนจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ อาทิ การจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้าง แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนการจัดบรรยากาศแวดล้อมให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนได้ตลอดเวลา เป็นต้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics