อำเภอเทพา-หนองจิก start up บูรณาการขับเคลื่อนโครงการบ้านพี่-เมืองน้อง

Spread the love

อำเภอเทพา-หนองจิก start up บูรณาการขับเคลื่อนโครงการบ้านพี่-เมืองน้อง
วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บ้านเกาะแลหนัง หมู่ ๓ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา ประธานการประชุม “ความร่วมมือขับเคลื่อนเทพา หนองจิก สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน กำหนดให้อำเภอหนองจิก เป็นเมืองต้นแบบ เมืองหลักของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับอำเภอข้างเคียง ประชุมร่วมกับ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ฝ่ายการปกครองท้องที่ และกฟผ. ปักหมุดเริ่มต้นประสานความร่วมมือ พัฒนาพื้นที่ ส่วนที่มีชายแดนติดต่อกัน ทั้งทางบก ทางน้ำ สอดรับนโยบายแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขและปลอดภัย ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่


การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอเทพาและอำเภอหนองจิก ซึ่งมีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะตำบลปากบาง ตำบลท่ากำชำ ร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการแบบ “บ้านพี่เมืองน้อง” การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๑ โดยการ “เดินหน้าเทพา สู่แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินแห่งความสุข ควบคู่การพัฒนาคนและการเอาชนะยาเสพติด” ตามแผนดังกล่าวกำหนดกลยุทธ์ไว้ ๓ ด้าน คือ เทพาเมืองเกษตร เทพาเมืองตลาด(ค้าขาย) และเทพาเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะร่วมพัฒนาตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ ทางบก ระหว่างแยกดอนยาง-แยกพระพุทธ สำหรับทางทะเลระหว่างปากคลองตูหยง-ปากคลองสะกอม ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ กอ.รมน.ภาค ๔
นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพาได้กล่าวว่า “การขับเคลื่อนโครงการบ้านพี่เมืองน้องเทพา-หนองจิก ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง กฟผ. ชุมชนทั้ง 2 อำเภอ ซึ่งมีส่วนผลักดันโครงการ ฯ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และที่สำคัญหากมีโรงไฟฟ้าให้เกิดขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชน จึงสอดคล้องรับกับนโยบายพัฒนาเมืองต้นแบบ”
นาย เอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ได้แสดงความคิดเห็นว่า “โครงการฯนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี จำเป็นต้องมีการสนับสนุนสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน กองทุนรอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จะเข้ามาเติมเต็ม และผลักดันกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยงบประมาณจากโรงไฟฟ้าเทพา เดินหน้าตามแผนได้เร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนด ”

นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ได้กล่าวว่า “กฟผ. ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอเทพาและอำเภอหนองจิกให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพ เป็นเมืองน่าอยู่ ช่วยส่งเสริม และต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง”
สำหรับการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืนในอนาคตเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างสองอำเภอ คือ อำเภอหนองจิก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อบต. ตำบลท่ากำชำ ตำบลบางเขา ตำบลบ่อทอง และ อำเภอเทพา มีผู้นำของตำบลปากบาง และตำบลข้างเคียง เข้าร่วมประชุม ด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics